مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

پس از تحویل ویدیوها، دوره به سرعت منتشر می شود؟

Docy

تنظیمات فوتر

از این گزینه تنظیمات می توانید ناحیه پاورقی تم را پیکربندی کنید. تمام تنظیمات بخش مربوطه را در گزینه “تنظیمات پاورقی” پیدا خواهید کرد. به گزینه‌های تم > تنظیمات پاورقی برای رفتن به این بخش تنظیمات. ما تمام دستورالعمل ها و توضیحات لازم را با تمام گزینه ها ارائه کردیم.

محتوا