مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید سوالات خود را در این سایت جستجو کنید؟

Docy

How to set site’s favicon

Go to Appearance > Customize > Site Identity. Then Select an image as site icon. It’s recommended to use a .ico image as the site icon (favicon).

 

محتوا