مکتب‌خونه

مکتب‌خونه

آیا میدانستید؟

می‌توانید بدون هزینه در مکتب‌خونه تدریس کنید؟

Docy

سبک موارد فهرست

موارد فهرست مرتب

عنصر HTML   نشان‌دهنده فهرستی از موارد است که معمولاً به‌صورت فهرست شماره‌دار ارائه می‌شوند. لیست مرتب شده با  برچسب. هر مورد فهرست با 

 برچسب. موارد فهرست به طور پیش‌فرض با اعداد علامت‌گذاری می‌شوند:

  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.
  • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.

موارد فهرست مرتب

عنصر HTML   نشان‌دهنده فهرستی از موارد است که معمولاً به‌صورت فهرست شماره‌دار ارائه می‌شوند. لیست مرتب شده با  برچسب. هر مورد فهرست با 

 برچسب. موارد فهرست به طور پیش‌فرض با اعداد علامت‌گذاری می‌شوند:

  1. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.
  2. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.
  3. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.
  4. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم است.
محتوا